Generalforsamling 2019 - 30/3/2019

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Programmet kan være således: 
Intro 9.30 - 9.45 
Pause 11.15 - 11.45 
Kaffe/Kage 14.00.14.30
Generalforsamling 14.30- 16.00

1.     Valg af dirigent.

 2.     Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s virksomhed i det   forløbne år.

 3.     Fastsættelse af kontingent

 4.     Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.

 5.     Indkomne forslag.

  • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen med afstemning, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. D.v.s. lørdag d. 2. marts. Forslag sendes til info@mckenzie.dk

 6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  • Der er 5 bestyrelsesmedlemmer på valg, efter vedtagelse af forslag fra sidste generalforsamling er det ene mandat denne gang 1 årig og herefter 2 årigt. 
  • På valg er Mathias Holmquist (villig til genvalg), Steen Jepsen (villig til genvalg), Rasmus Dons (villig til genvalg), Morten Topholm (villig til genvalg) og Katrine Fehrend (genopstiller ikke)

 7.     Valg af suppleanter.

  • Der skal i år vælges 2 supelanter

 8.     Valg af revisor

 9.     Eventuelt