Vedtægter

Navn og Hjemsted

§1

1.01   

Navnet er Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi et fagligt selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi

1.02

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi adresse er sammenfaldende med selskabets Formand.

 

Formål

§2

2.01

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi's formål er, at uddanne i og fremme anvendelsen af Mekanisk Diagnostik og Terapi, MDT, udviklet af Robin Mckenzie.

2.02

Endvidere til fremmelse af udviklingen af undersøgelse, diagnostik, samt indsats og behandlingsmulighederne af muskoloskeletale problemer. Dette sker gennem afholdelse af seminarer, kongresser, kurser, møder, udarbejdelse af publikationer m.v.

2.03

Endvidere udbrede kendskabet til belastningsrelaterede sygdomskategorier, behandlingsmetoder samt forebyggelse.

2.04

Endvidere støtte afholdelse af undervisning i forbindelse med diplom-uddannelse samt forskning og videnskabelige undersøgelser som relaterer sig til MDT.

2.05

Selskabet fungerer i henhold til de af McKenzie Instituttet International opstillede regler i henhold til aftale af 30. august 1999 i det omfang disse ikke strider mod vedtagelser i nærværende vedtægt, der har forrang frem for ovennævnte aftale, og i det omfang de ikke strider mod Dansk Ret.

2.06

Selskabet er pligtig til at overholde Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og indenfor foreningens formål.

2.07

Dansk selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi indgår aktivt i det faglige samarbejde og organisation samlet under Dansk Selskab for Fysioterapi.

Overskudsfordeling

§3

3.01

Bestyrelsen foreslår hvert år i forbindelse med aflæggelse af regnskab samt afholdelse af ordinær generalforsamling, hvorledes fordeling af årets overskud skal ske til generalforsamlingens godkendelse, dog således at max 75 % af et års overskud anvendes til forskning og uddannelse.

Minimum 25 % anvendes til kort- og langsigtede investeringer for fremme af Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapis formål i Danmark.

 

Medlemmer

§4

4.01

Som medlem kan optages personer med interesse i MDT, der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

4.02

Ansøgning om medlemskab skal ske elektronisk via selskabets ansøgningsskemaer.

4.03

Medlemskab ophører ved skriftlig (elektronisk) udmeldelse, død eller ved eksklusion. Eksklusion af selskabet vil ske såfremt at medlemmerne overtræder selskabets vedtægter.

Ligeledes vil eksklusion ske ved kontingentrestance i en af generalforsamlingen fastsat periode (2 mdr.) Eksklusion af selskabet kan indankes for Dansk Selskab for Fysioterapi.

4.04

Ingen af selskabets medlemmer hæfter personligt for selskabets forpligtelser.

4.05

Fysioterapeutstuderende kan være gratis medlem af DSMDT sålænge de er studerende. Når den studerende er færdiguddannet (Dimmenteret) bliver studie-medlemsskabet automatisk transformeret til et ordinært medlemsskab

 

Ledelse og Generalforsamling

§5

5.01

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s øverste ledelsesorgan er generalforsamlingen.

5.02

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi afholder inden udgangen af april måned ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes for så vidt muligt i sidste weekend i marts. Den siddende bestyrelse træffer beslutning om, hvor generalforsamling skal afholdes.

5.03

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved almindeligt brev (elektronisk) med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden. Ved indkaldelsen pr. brev er årsberetning, og udkast til årsregnskab tilgængeligt på Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s hjemmeside: www.mckenzie.dk 

5.04

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftlig forlangende til bestyrelsen fremsat af mindst 25% af medlemmerne, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at forlangende om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling sker efter samme procedure som ordinær generalforsamling (5.03).

5.05

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

 1.     Valg af dirigent.

 2.     Formandens beretning om Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s virksomhed i det   forløbne år.

 3.     Fastsættelse af kontingent

 4.     Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse, herunder bestyrelsens forslag til fordeling af årets overskud.

 5.     Indkomne forslag.

 6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 7.     Valg af suppleanter.

 8.     Valg af revisor

 9.     Eventuelt

5.06

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Medlemmer, der ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller som suppleant, kan gøre dette senest på generalforsamlingen.

5.07

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

5.08

Såfremt bestyrelsen eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom skal der foretages skriftlig afstemning vedrørende forhandlingsemner.

5.09

Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

5.10

Der kan ikke stemmes i henhold til fuldmagt.

5.11

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende medlemmer.

5.12

En beslutning om ændring af selskabets vedtægter kan dog alene ske såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor og gyldigheden skal godkendes af Dansk Selskab for Fysioterapi.

5.13

Der indføres i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol en kort beretning over det på generalforsamlingen passerede, der underskrives af dirigenten samt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

5.14

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi forpligtiger sig til at overholde love og vedtægter fra Dansk Selskab for Fysioterapi og Danske Fysioterapeuter.

 

Bestyrelsen

§6

6.01

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s anliggender.

6.02

Bestyrelsen består af 6 - 7 personer, der alle vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år. Ligeledes vælges 1-2 suppleanter for en periode på 2 år. Afgåede medlemmer kan genvælges.

6.03

Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved simpelt stemmeflertal og bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer samt eventuelle poster efter bestyrelsens beslutning.

6.04

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi.

6.05

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet eller når et medlem fremsætter krav herom. Der afholdes dog mindst 4 bestyrelsesmøder om året.

6.06

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

6.07

Formanden drager omsorg for, at der føres en forhandlingsprotokol over bestyrelsens forretninger og handlinger.

 

Tegningsregel

§7

7.01

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden og et medlem af bestyrelsen i selskabet. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Regnskab og Revision

§8

8.01

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s regnskabsår er 1/1 - 31/12.

8.02

Revision af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære

generalforsamlingsvalgte revisor, der skal være en statsautoriseret eller registreret revisor.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningens krav samt god regnskabsskik.

 

Opløsning

§9

9.01

Dansk Selskab for Fysioterapi kan nedlægge Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi.

Såfremt Dansk Selskab for Fysioterapi nedlægger Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi tilfalder selskabets formue en ny branch af MDT i Danmark.

Hvis en ny branch ikke startes fordeles formuen som beskrevet i 9.03

9.02 

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi kan opløses såfremt mindst 2/3 af de på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Efterfølgende skal endvidere mindst 3/4 af selskabets medlemmer ved en skriftlig afstemning stemme for en opløsning.

9.03

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi´s eventuelle formue skal i tilfælde af opløsning tilfalde nedenstående:

 a) International Mechanical Diagnosis and Therapy Research Foundation med 60 %

b) Danske Fysioterapeuters fond for Forskning Uddannelse og Praksisudvikling med 40 %

Ingen af medlemmerne kan således få del i selskabets formue, hverken under selskabets drift eller ved dets opløsning.

 

Tilknytning til andre organisationer

§10

10.01

Selskabet kan ikke tilslutte sig nogen indenlandsk eller udenlandsk organisation uden godkendelse fra Danske Fysioterapeuter.

Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi er forhåndsgodkendt til at være medlem af McKenzie Institute International.